Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

FIRMY - sazby dodávky Elektřiny


Podnikatelé a Firmy odebírají ze sítí nízkeho napětí (NN) elektrickou energii v sazbách, které jsou schválené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).


Sazba C 01d - Jednotarifová sazba dodávky elektřiny (pro malou spotřebu)


Sazba C 02d - Jednotarifová sazba dodávky elektřiny (pro střední spotřebu)


Sazba C 03d - Jednotarifová sazba dodávky elektŕiny (pro vyšší spotřebu)


Sazba C 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.


Sazba C 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.


Sazba C 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
5. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.


Sazba C 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
4. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
5. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
6. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
7. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.


Sazba C 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
5. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
6. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před
elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.


Sazba C 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.


Sazba C 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
4. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
7. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
8. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
9. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.


Sazba C 60d – Speciální sazba pro neměřené odběry
Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena:
buď
- cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu. Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W,

nebo
- stálou cenou v Kč/odběrné místo/měsíc.
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.


Sazba C 61d – Sazba pro neměřené odběry
Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu. Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích.


Sazba C 62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení
Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít sazbu pro neměřené odběry.Možná Vás zajímá
Doby platnosti nízkého tarifu (nt) a vysokého tarifu (vt) - distribuční oblasti ČEZ, E.ON, PRE
Jak distributor měří dodávku elektřiny na odběrném místě