Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

MĚŘENÍ dodávky Elektřiny, Plynu


měření ELEKTRICKÁ ENERGIE

K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá
měření typu A - průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení,
měření typu B - průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
měření typu S - měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
měření typu C - ostatní měření.
Údaje z měření elektřiny se předávají v kWh, kW, kVArh, kVAr nebo v MWh, MW, MVArh, MVAr s rozdělením podle tarifů.


U měření typu A je
základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,
základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,
základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 kalendářní den.

U měření typu B je
základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,
základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,
základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 měsíc.

U měření typu S je
základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů pro měřicí zařízení 1 měsíc.

U měření typu C je
zpracování a přenos údajů prováděn nejméně jedenkrát za rok.


Demontáž nebo výměna měřicího zařízení (měřidlo el.energie) se provádí při ukončení odběru elektřiny, přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce elektřiny, zjištění závady na měřicím zařízení, pravidelném ověřování měřicího zařízení, při změně tarifu nebo při ověření správnosti měření na žádost dotčeného účastníka trhu s elektřinou.
O demontáži nebo výměně měřicího zařízení musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován. O výměně měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu S za účelem úředního ověření musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován předem.
U měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu S demontovaného k ověření správnosti měření nebo při závadě měřicího zařízení musí být proveden prokazatelný záznam konečných stavů tarifů a provedena jednoznačná a prokazatelná identifikace měřicího zařízení, a to do 60 dnů od výměny nebo demontáže měřicího zařízení.
Závada měřicího zařízení se prokazuje protokolem autorizované zkušebny nebo protokolem o závadě měřicího zařízení vyhotoveným provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy provede na základě písemné žádosti zákazníka nebo výrobce elektřiny a za jejich účasti kontrolu měřicího zařízení a jeho nastavení v odběrném nebo předávacím místě.

měření ZEMNÍ PLYN

K měření množství plynu a vyhodnocení údajů se používá
měření typu A - průběhové měření s přepočtem hodnot s denním přenosem údajů, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřicí interval,
měření typu B - průběhové měření s přepočtem hodnot s jiným než denním přenosem údajů, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřicí interval,
měření typu S - průběhové měření bez přepočtu hodnot, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřicí interval,
měření typu CM - neprůběhové měření bez přepočtu hodnot,
měření typu C - neprůběhové měření bez přepočtu hodnot.

K měření spalného tepla se používá měřicí zařízení umožňující měření fyzikálních a chemických parametrů plynu.

Údaje z měření plynu o množství plynu v m3 se uvádí při vztažných podmínkách: teplotě 15 °C a tlaku 101,325 kPa pro suchý plyn (plyn neobsahující vodní páru, relativní vlhkost j = 0). Spalné teplo v kWh/m3 a Wobbeho číslo v kWh/m3 se uvádí při vztažné teplotě spalování 15 °C.
Údaje z měření plynu jsou mezi účastníky trhu s plynem předávány v m3, kWh.m-3, kWh, MWh nebo v m3.h-1, kW a MW. Přepočet dodávek plynu z objemových jednotek na energetické jednotky se provádí podle přepočtu objemových jednotek množství plynu na energii - vyzkoušejte Převodník energetických jednotek.


U měření typu A je
základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a konec na čas 07:00:00 plynárenského dne,
základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 plynárenský den.

U měření typu B je
základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a konec na čas 07:00:00 plynárenského dne,
základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 plynárenský měsíc1).

U měření typu S je
základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a konec na čas 07:00:00 plynárenského dne,
zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení prováděno nejméně jedenkrát za 18 měsíců.

U měření typu CM je
základní interval pro zpracování naměřených údajů měřicího zařízení 1 měsíc.

U měření typu C je
zpracování údajů z měření plynu prováděno nejméně jedenkrát za 18 měsíců.


Demontáž nebo výměnu měřicího zařízení (měŕidlo plynu) lze provést zejména při ukončení odběru nebo dodávky plynu, přerušení odběru nebo dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru nebo dodávky, neoprávněné přepravy, neoprávněné distribuce, zjištění závady nebo poruchy na měřicím zařízení, pravidelném ověřování měřicího zařízení nebo při ověření správnosti měření na žádost dotčeného účastníka trhu s plynem.
Výměna měřicího zařízení se provede rovněž v případech, kdy rozsah stávajícího měřicího zařízení nevyhovuje skutečným odběrům nebo typ měřicího zařízení neodpovídá přiřazení příslušného typu měření. Výměna se provede v projednaném termínu se zákazníkem na místě jím upraveném pro instalaci nového měřicího zařízení.
O demontáži nebo výměně měřicího zařízení nebo jeho části musí být dotčený účastník trhu s plynem informován. O výměně měřicího zařízení nebo jeho části za účelem úředního ověření musí být dotčený účastník trhu s plynem informován nejméně pět dnů předem.
U měřicího zařízení demontovaného k ověření správnosti měření musí být provozovatelem distribuční soustavy bezodkladně proveden záznam konečných stavů a provedena identifikace měřicího zařízení (výrobní číslo, typ měřicího zařízení, rok ověření).
Závada nebo porucha měřicího zařízení se prokazuje protokolem autorizovaného metrologického střediska nebo v případě zjevné závady nebo poruchy zprávou vyhotovenou provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.Možná Vás bude zajímat
Co je na faktuře, cena elektrické energie
Podnikatelé a firmy - sazby dodávky elektřiny
Domácnosti - sazby dodávky elektřiny