Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

CENA ZEMNÍHO PLYNU, jak funguje trh s plynem


 

Bývalí monopolní dodavatelé zemního plynu

 

Společnost ČPP Transgas s.p. byla právním nástupcem zaniklých "plynáren" na území České republiky. Privatizace státního podniku ČPP Transgas s.p. probíhala postupně od roku 1992. V souladu s legislativou Evropské unie byli společné činnosti přepravy, distribuce a dodávky plynu rozdeleny do samostatných společností, které se samostatně začali věnovat pouze přepravě plynu, poue dodávce plynu, nebo pouze distribuci plynu. Toto rozdělení se označuje anglickým výrazem "legal unbundling". Tím byl vytvořen předpoklad na to, aby mohli na trhu s plynem v České republice vznikat konkurenční dodavatelé zemního plynu, kteří začali konkurovat stávajícím, monopolním dodavatelům plynu. V současné době je na trhu s plynem v ČR takové množství navzájem si konkurujících dodavatelů, že lze říci, že na trhu s plynem v ČR je dostatečně rozvinutá konkurence.

Dodavatel plynu je ten, kdo prodává konečnému odběrateli pouze komoditu - zemní plyn.

Distributor plynu je ten, kdo zajišťuje distribuci zemního plynu ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím distribuční soustavy.

Přepravce plynu je ten, kdo zajišťuje tranzitní přepravu plynu ze zahraničí na území České republiky a pak dál do zahraničí. V České republice je výhradním přepravcem plynu společnost NET4GAS, s.r.o..

Nově vzniklí distributoři jsou nadále monopolními distributory zemního plynu na svém vymezeném území. Důležitou skutečností je to, že tito „noví“ distributoři (přesněji distribuční společnosti) se věnují pouze činnostem, které jsou spojené pouze s distribucí zemního plynu, musejí poskytovat služby všem účastníkům trhu s plynem nediskriminačním spůsobem a jejich ceny schvaluje Energetický regulační úřad (ERÚ).
Distribuční společnosti jsou přirozené monopoly a proto koncový odběratel, pokud se rozhodne změnit Dodavatele, tak i nadále mu bude zemní plyn distribuovat tentýž Distributor. Dá se to velmi zjednodušeně zdůvodnit tím, že nikomu se nevyplatí investovat obrovské finanční prostředky do budování nové paralelní distribuční sítě - všechny tyto náklady by i tak musel nakonec zaplatit koncový odběratel ve vyšší ceně za zemní plyn.

Důležitou součástí plynárenství jsou podzemní zásobníky plynu, ve kterých dodavatelé, distributoři a přepravce uskladňují zemní plyn. V létě, kdy je z pohledu kalendárního roku nízká spotřeba plynu, je plyn, přicházející přes tranzitní síť na území ČR, uskladňován v pozemních zásobnících plynu, aby pak v zimě, kdy je spotřeba plynu nejvyšší, mohl být tento plyn dodán koncovým odběratelům.

 

 

Provozovatelé podzemních zásobníků

 

 

 

Distributoři zemního plynu

 

Provozovatelé distribučních soustav, ke kterým je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků, jsou:

 

 

Další distributoři zemního plynu

 

Výše popsaná situace nebrání dalším novým distributorům stavět své nové distribuční soustavy tam, kde stávající distribuční společnosti zatím nemají vybudovanou vlastní distribuční soustavu. Proto jsou na trhu malí, lokální distributoři, kteří pokrývají určitá vymezená území - týká se to hlavně novostaveb bytů a rodinných domů, průmyslových zón...

 

 

Dodavatelé zemního plynu

 

Tím, že se v České republice trh s plynem otevřel konkurenci, tím z této skutečnosti profituje koncový odběratel – může si vyjednat nejlevnější cenu za zemní plyn. Obecně platí to, že je dobré si porovnat ceny zemního plynu a že nejnižší cena za plyn je nejůležitějším parametrem při cenovém vyjednávaní. Na Vaší stránce Vyhodna-Energie.CZ si múžete porovnat ceny zemního plynu pro domácnosti, pro firmy, od dodavatelů v České republice. Třeba mít na paměti to, že porovnání cen zemního plynu je první, velmi důležitý krok a že nejlevnější dodavatel plynu neznamená pokaždé to, že je to taky nejvýhodnější dodavatel plynu – koncový odběratel plynu (domácnost, živnostník, podnikatel, firma) by si měl vždy prostudovat všechny smluvní dokumenty předtím, než podepíše smlouvu o sdružené dodávce plynu s dodavatelem, kterého si vybral.

 

 

Cena zemního plynu pro koncového odběratele

 

Měření spotřeby zemního plynu realizuje měřící zařízení, plynoměr, který je součástí odběrného plynového zařízení (OPZ). Naměřené hodnoty na plynoměru v m3 jsou distributorem nahlášeny dodavateli plynu. Dodavatel plynu tyto údaje použije k výpočtu celkové (fakturované) ceny za dodávku zemního plynu, kterou vyfakturuje konečnému odběrateli plynu. Koncový odběratel zemního plynu odebírá zemní plyn za cenu, která má na faktuře následující strukturu:

Cena za služby spojené s dodávkou plynu – je to neregulovaná cena a zahrnuje v sobě ceny za nákup komodity, cenu za kapacitu, cenu za skladování zemního plynu, cena za diagram a odchylku, cenu za služby dodavatele plynu a přiměřený zisk dodavatele zemního plynu

  • Měsíční plat za kapacitu. Fixní složka ceny (Kč/měsíc),
  • Cena za spotřebovaný zemní plyn. Variabilní složka ceny (Kč/MWh).

Cena za služby spojené s distribucí plynu a za další služby – je to regulovaná cena za distribuci plynu, cena za služby spojené s distribucí zemního plynu a za další služby. Tyto ceny schvaluje Energetický regulační úřad (ERÚ) a Vláda České republiky

  • Plat za kapacitu. Fixní složka ceny (Kč/měsíc),
  • Cena za distribuovaný plyn. Variabilní složka ceny (Kč/MWh),
  • Cena za služby operátora trhu. Variabilní složka ceny (Kč/MWh),
  • Odvod do státního rozpočtu – Daň ze zemního plynu (Kč/MWh), domácnosti jsou osvobozeny od placení daně ze zemního plynu, a 21 % Daň z přidané hodnoty (DPH).

 

 

Jak se počítá převod plynu z m3 na kWh

 

Spotřeba zemního plynu je měřena plynoměrem v m3 a odběratel platí za MWh. Jak je to možné? Spotřeba plynu v metrech krychlových (m3) je ve vyučtovací faktuře přepočtena na spotřebu zemního plynu v megawatthodinách (MWh). Jinými slovy, spotřeba plynu je měřena v objemových jednotkách (metr krychlový) a ve faktuře je táto spotřeba fakturována (převedena) v energetických jednotkách (megawatthodina). Vyzkoušejte si náš Převodník energetických jednotek.
Systém energetických jednotek je objektivnější a je běžně používán v zemích EU. Tento systém umožní zákazníkovi lepší orientaci při srovnávání cen jednotlivých energií, které jsou uváděny v Kč/MWh.

1. Nejprve je třeba provést výpočet přepočteného odběru plynu:
přepočtený odběr plynu (m3) = naměřený odběr plynu (m3) x přepočítací koeficient

2. Tento výsledek se převede na dodané množství energie v plynu v kWh:
dodané množství energie v plynu (kWh) = přepočtený odběr plynu (m3) x spalné teplo (kWh/m3)

3. Převod dodaného množství energie v kWh na MWh
dodané množství energie v plynu (MWh) = dodané množství energie v plynu (kWh) / 1000

Přepočítací koeficient: je pevně stanoven technickou normou podle nadmorské výšky oblasti, ve které se nachází odběrné místo.
Naměřený odběr plynu: spotřebované množství zemního plynu naměřené na vašem plynoměru v m3, vyčíslené jako rozdíl stavu počítadla plynoměru na konci a na začátku fakturačního období.
Přepočtený odběr plynu: množství zemního plynu v m3 při standardních podmínkách teploty (15 ° C), tlaku (101,325 kPa) a relativní vlhkosti suchého plynu. Přepočtený odběr plynu se používá jako vstupní údaj pro výpočet množství energie v plynu.
Spalné teplo: množství energie v kWh, které se získá dokonalým spálením 1 m3 plynu. Jeho hodnota je určována provozovatelem distribuční sítě na vstupních bodech do této sítě. Pro účely fakturace se používá průměrná hodnota spalného tepla, která je určena jako aritmetický průměr denních průměrných hodnot spalného tepla za fakturační období, přičemž fakturační období se může skládat z více účtovacích, t.j. odečtových období. Denní hodnoty spalného tepla denně zveřejňují distributoři na svých web stránkách.
Přesný přepočet jednotek z m3 na kWh, MWh si můžete vypočítat v našem Převodníku energetických jednotek.Možná Vás bude zajímat
Porovnání cen plynu od dodavatelů
Poruchová linka