Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE, jak funguje trh s elektřinou


 

Bývalí monopolní dodavatelé elektrické energie

V souladu s legislativou Evropská unie se musel každý z tradičních monopolních dodavatelů a distributorů rozdělit na dodavatele elektrické energie a na distributora elektrické energie. Toto rozdělení se označuje anglickým výrazem "unbundling".

Dodavatel elektřiny je ten, kdo prodává konečnému odběrateli pouze silovou elektřinu.

Distributor elektřiny je ten, kdo zajistí přepravu elektrické energie od výrobce až ke konečnému spotřebiteli.

Nově vzniklí Distributoři zůstali i nadále monopolními distributory elektrické energie na svém vymezeném území. Proto koncový odběratel elektřiny, pokud se rozhodne změnit Dodavatele elektřiny, tak i nadále mu bude elektrickou energii distribuovat pořád ten samý distributor. Dá se to velmi zjednodušeně zdůvodnit tím, že nikomu se nevyplatí investovat obrovské finanční prostředky do budování nových distribučních sítí, protože všechny tyto náklady by i tak musel nakonec zaplatit koncový odběratel elektřiny ve vyšší ceně za distribuci elektrické energie.

 

 

Provozovatelé distribučních soustav

 

 

Tradiční a alternativní dodavatelé elektrické energie

Na základě legislativních změn přibyly k již tradičním dodavatelům elektrické energie v České republice i další (alternativní) dodavatelé elektřiny. Mezi všemi dodavateli elektrické energie nastal konkurenční boj - koncový odběratel si může vyjednat lepší (levnější) cenu za silovou energii. Každý odběratel má možnost vybrat si nejlevnějšího dodavatele elektrické energie, který mu bude poskytne nejlevnější cenu za elektřinu. Vždy je důležité prostudovat si všechny smluvní dokumenty ještě před podpisem smlouvy, aby byl nejlevnější dodavatel elektřiny také nejvýhodnějším dodavatelem elektrické energie.

 

 

Cena elektřiny na faktuře

Měření spotřeby elektrické energie realizuje měřící zařízení (elektroměr), který je součástí odběrného elektrického zařízení (OEZ). Naměřené hodnoty na elektroměru v MWh distributor nahlásí dodavateli elektřiny a ten tyto údaje použije k výpočtu celkové (fakturované) ceny za dodávku elektrické energie.

Cena za silovou elektřinu - je to neregulovaná cena za dodávku elektrické energie, zahrnuje v sobě náklady na pořízení elektřiny včetně nákladů na diagram a odchylku, ovlivnitelné náklady na dodávku elektřiny a přiměřený zisk dodavatele elektřiny, skládá sa z fixní a variabilní složky

  • Měsíční plat za odběrné místo. Fixní složka ceny (Kč/měsíc),
  • Cena za spotřebovanou elektrickou energii - tato cena je jednotarifná, nebo dvoutarifná. Dvoutarifná cena se skládá ze sazby za vysoký tarif (VT) a za nízký tarif (NT). Variabilní složka ceny (Kč/MWh).

Cena za služby distributora a za další služby - je to regulovaná cena za distribuci elektrické energie, cena za služby spojené s distribucí elektřiny a za další služby. Tyto ceny schvaluje Energetický regulační úřad (ERÚ) a Vláda České republiky. Skládá se z fixních a variabilních složek

  • Cena za rezervovanou kapacitu - rezervovaná kapacita je maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí odběratel odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení příslušného provozovatele distribuční soustavy. Překročení této maximální hodnoty je sankcionováno podle rozhodnutí ERÚ. Vyjadřuje stálé náklady provozovatele distribuční soustavy, spojené se zajištěním požadované disponibilní rezervované kapacity v distribuční soustavě pro odběratele elektřiny. Tyto náklady se vztahují k technické jednotce megawatt (MW), resp. na ampérickú hodnotu hlavního jističe před elektroměrem Ampér (A). Fixní složka ceny - měsíční plat za jistič (Kč/měsíc), nebo za rezervovanou kapacitu (Kč/MW).
  • Cena za použití sítí distribuční soustavy - je cena za to, že distributor formou služby dopraví elektrickou energii od výrobce k spotřebiteli. Závisí od skutečné spotřeby elektřiny na odběrném místě koncového odběratele. Je vyjádřením míry použití distribuční soustavy pro distribuci elektřiny a je měřená elektroměrem v megawatthodinách(MWh). Variabilní složka ceny (Kč/MWh).
  • Cena za systémové služby - zjednodušeně se dá říct, že se jedná zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Variabilní složka ceny  (Kč/MWh)
  • Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie - Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala podporovat takovou výrobu elektrické energie, která je v daném čase ekologicky co nejpřínosnější pro životní prostředí. Zatím je "ekologická" elektřina dražší, než u klasických zdrojů na fosilní paliva a proto musí být "ekologická" elektrická energie dotována z tohoto poplatku. Fixní složka ceny  (Kč/A), (Kč/MW), nebo variabilní složka ceny (Kč/MWh)
  • Cena za činnosti operátora trhu - je cena za služby, které poskytuje Operátor trhu a ERÚ. Fixní složka ceny  (Kč/měsíc)
  • Odvod do státního rozpočtu - Daň z elektřiny (Kč/MWh), 21 % Daň z přidané hodnoty (DPH)


Pokud odběratel elektřiny zvažuje změnu dodavatele elektřiny z důvodu nespokojenosti s výší koncové ceny za dodávku elektřiny, stačí, aby si porovnal pouze cenu za samotnou dodávku elektřiny (silovou elektřinu). Ostatní složky ceny jsou určeny ERÚ, nebo Vládou České republiky jako pevné ceny a nejsou předmětem konkurence na trhu.Možná Vás bude zajímat
Kdy je noční proud
Sazby dodávky elektřiny pro domácnosti
Sazby dodávky elektřiny pro firmy na Nízkém napětí